Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı:E-52707093-010.06.010                                                                                  4.02.2021

Konu:Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli

Maden İthali ve Süreler Hk

 

GENELGE

(2021/5)

İlgi :12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelge.

 

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği`nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca, kıymetli maden ve taşların 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması dahilde işleme izni kapsamında gerçekleştirilmekte olup, Tebliğ’in 14/1-b maddesi kapsamında7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıranuygulanacak dahilde işleme tedbirleri, Dahilde İşleme Rejimi Kararı`nın 26 ncı maddesine istinaden aşağıda belirlenmiştir.

1-Dahilde işleme izninin, ithal eşyası Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce alınması gerekmektedir.

2-Tek Pencere Portal Sistemi (TPS) üzerinden iletilen başvurular, dahilde işleme izni almak için Tebliğin 1 no.lu ekinde belirtilen bilgi ve belgeler de dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince kontrol edilir.

3-İzin başvurusu, ayrıca aşağıda belirtilen hususların da karşılanıp karşılanmadığı bakımından gümrük idaresince incelenir.

  1. İzin başvuru tarihi itibariyle firma adına düzenlenen açık izinler kapsamında miktar bazında taahhüt edilen ihracatın asgari %80’inin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edilerek, ihracat taahhüdünün asgari %80’inin gerçekleştirilmesi şartını sağlamayan izin başvuruları doğrudan gümrük idaresince reddedilir.
  2. Dahilde işleme izni kapsamında ithal edilebilecek altın miktarı;-İlk defa yapılan izin başvurusuna konu dahildeişleme izinlerinde; kapasite raporunda belirtilen, dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/4’ü esas alınarak,

-Miktar bazında ihracat taahhütlerini, %80-%100 (%100 hariç) arasında gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/4’ü esas alınarak,

-Miktar bazında ihracat taahhütlerinin %100’ünü gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının tamamı esas alınarak, belirlenir.

4-Yukarıdaki hususlar itibariyle gümrük idaresince olumlu bulunarak ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne gönderilen başvurular, Bölge Müdürlüğü görüşüyle birlikte Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğüne) iletilir.

5-Gümrükler Genel Müdürlüğünce uygun bulunan başvurular, Bölge Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüğünce de izin başvurusunun onaylanmasını teminen başvurunun yapıldığı gümrük idaresine bildirilir.

6-Bu Genelgenin yayımı tarihinden önce Türkiye`ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan eşya için, Genelgenin yayımı tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde dahilde işleme izni almak için ilgili gümrük idaresine başvurulması halinde, yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

7-İlgide kayıtlı Genelge eki “İzin Süreleri Tablosunun” 2 nci satırında yer alan işlem için süre “4 ay” olarak yeniden düzenlenmiştir.

Aşağıda, Genelgenin 3 üncü maddesinin ii. fıkrasına ilişkin örneklere sıralı şekilde yer verilmektedir.

Örnek

1:Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 ton

Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay

İlk Dahilde İşleme İzni ihracat taahhüdü (azami):

(4 aylık üretim kapasitesi) x 1/4 = (40) x (1/4) = 10 ton (azami)

 

Örnek

2:Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 ton

Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay

Firmaya ait 2 adet açık izin bulunmaktadır. Birinci izin için ihracat taahhüdü 10 ton olup 8 ton ihracat, ikinci izin için ihracat taahhüdü 8 ton olup 7 ton ihracat gerçekleştirilmiştir. Firma, bu 2 izin kapsamında miktar bazında ihracat taahhütlerinin % 83,3 ünü (Toplam Gerçekleştirilen İhracat Tahhüdü/Toplam İhracat Tahhüdü) gerçekleştirdiğinden yeni izin başvurusu yapabilir.

 

Yeni izin kapsamında ihracat taahhüdü (azami):

(4 aylık üretim kapasitesi) x 1/4 = (40) x (1/4) = 10 ton (azami)

Örnek

3:Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 ton

Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay

Firma açık izinler kapsamında ihracat taahhütlerinin %100’ünü gerçekleştirmiştir.

Yeni izin kapsamında ihracat taahhüdü (azami):

(4 aylık üretim kapasitesinin tamamı)= 40 ton (azami)

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

İNANÇ LOJİSTİK OLARAK;

-Türkiye’nin tüm gümrüklerinden ithalat ve ihracat işlemleri yapılmaktadır,

-Uluslararası Kara, Hava ve Deniz taşımacılık işlemleri yapılmaktadır,

-Tüm sigortacılık işlemleri yapılmaktadır,

-Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Yatırım Teşvik konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

 

7 ülkeden inşaat demirine geçici damping vergileri

İNANÇ LOJİSTİK OLARAK;

-Türkiye’nin tüm gümrüklerinden ithalat ve ihracat işlemleri yapılmaktadır,

-Uluslararası Kara, Hava ve Deniz taşımacılık işlemleri yapılmaktadır,

-Tüm sigortacılık işlemleri yapılmaktadır,

-Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Yatırım Teşvik konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %19,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanligi tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Ekim ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %34,4 artışla 2,37 milyar $ oldu. Yılın Ocak-Ekim döneminde ise, Türkiye’nin dış ticaret açığı yıllık %76,2 artışla 40,27 milyar $ seviyesine yükseldi,

AB Sıcak Yassı ürünleri ithalatına karşı Türkiye’ye Anti-damping soruşturması açtı

AB Resmî Gazetesinde bugün yayımlanan bildirime göre; AB tarafından 14 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Sıcak Yassı ürünleri
ithalatına karşı Türkiye aleyhine bir anti-damping soruşturması başlatılmıştır.
Yayımlanan bildirimde; EUROFER tarafından 31 Mart tarihinde bir şikayet alındığı ve soruşturmaya konu ürünlerin 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (TARIC code 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (TARIC code 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (TARIC code 7226 19 10 90), 7226 91 91 ve 7226 91 99 GTİP’leri altında yer alabileceği ifade edilmektedir.
EUROFER şikayetinde, 2016 yılından bu yana AB endüstrisinde bir zararın var olduğunu, 3.000 civarı çalışanın işlerini
kaybettiğini; bahse konu ürünlerde Türkiye’den yapılan ithalatta %4 ile %8 oranlarında değişen damping olduğunu iddia
etmekteydi.
Damping soruşturma dönemi 2019 olarak belirlenmiştir ancak zarar iddiası 2016’dan bu yana incelenecektir. Söz konusu
soruşturmada görüş bildirmek isteyen tarafların 37 gün içinde Komisyon’a başvurmaları gerekmektedir. Öte yandan dinleme toplantısı talebi olan tarafların bu isteklerini 15 gün içinde Komisyon’a bildirmeleri gerekmektedir. Soruşturmanın Haziran 2021 tarihine kadar tamamlaması öngörülmektedir.

İnanç Lojistik olarak,

– Türkiye’nin Tüm gümrük noktalarından gümrük Müşavirlik Hizmeti Verilir,

– Deniz, Hava ve Kara Nakliye taşımacılık işleriniz yapılır,

– Sigorta Acenteliğimiz ile Tüm Sigorta işleriniz yapılır,

– Dahilde İşleme ve Yatırım Teşvik danışmanlık hizmeti verilir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına dair karar

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 2501

09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı R.G.

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Dünyanın en büyük paslanmaz yassı çelik ithalatçı ve alaşımlı çelik ihracatcı ülkeleri

Dünyanın en büyük paslanmaz yassı çelik ithalatçıları arasında, endüstriyel ürün üretim ve ihracatları yüksek seviyelerde bulunan Almanya, İtalya, Tayvan ve G. Kore ilk sıralarda yer alıyor. 2 adet sıcak haddelenmiş paslanmaz sacdan soğuk haddelenmiş paslanmaz sac üretim tesisi bulunan Türkiye ise, paslanmaz yassı çelik ithalatı açısından dünyada 10. sırada yer alıyor.

Dünyanın en büyük alaşımlı çelik (karbonlu çeliklerin ve paslanmaz çeliklerin dışında kalan çeliklerdir) ihracatçıları Çin, Endonezya Belçika, G. Kore ve Finlandiya.2019 yılında, dünya alaşımlı çelik ihracatının % 36’sını Çin, % 10’unu Endonezya, % 8’ini Belçika, % 5’ini G. Kore ve % % 4’ünü Finlandiya gerçekleştirdi.Türkiye bu ürün grubunda dünyanın en fazla ihracat yapan 15 ülkesi arasında yer alamadı.

Alaşımlı Çelik: Karbonlu çelikler ile, bir çeşit alaşımlı çelik olan paslanmaz çeliklerin dışında kalan alaşımlı çelikler alınmıştır. Katma değeri yüksek çeliklerdir. Fiyat olarak karbonlu Çelikler ile paslanmaz çelikler arasındaki bölgede yer alır, ağırlıklı bir şekilde otomotiv ve makina sanayi tarafından kullanılır.

 

İnanç Lojistik olarak:

Türkiye’nin tüm gümrüklerinde ithalat ve ihracat hizmeti verilmektedir,

Dünyanın her noktasında IATA yetkili acentesi olunması vasfı ile hava kargo işleriniz yapılmaktadır,

Bünyemizde bulunan Deniz nakliye departmanı ile tüm taşımacılık işlemleriniz organize edilir,

Evliya Çelebi Nakliyat acentemizle Yurt içi ve Yurt dışı taşımacılık işleriniz organize edilir,

Dahilde işleme ve Yatırım Teşvik konularında danışmanlık hizmeti verilir, projeler takip edilip sonuçlandırılır.

OCAK – 2020 ÇELİK ÜRETİM DEĞERLENDİRMESİ

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 17,3 oranında artışla 3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ÇELİK TÜKETİMİ

2019 yılının son aylarında yurtiçi çelik tüketiminde başlayan toparlanma hız kazanarak devam etti ve bu yılın Ocak ayında, nihai mamul çelik tüketimi, 2019 yılının aynı ayına kıyasla %58,2 artışla, 2.7 milyon ton oldu.

DIŞ TİCARET

İhracat

Çelik ürünleri ihracatı Ocak ayı verilerine göre, miktarda %0,6 oranında artışla 1.9 milyon ton, değerde ise %5,5 azalışla 1.3 milyar dolar oldu.

İthalat

Ocak ayı ithalatı, 2019 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %48,6 artışla 1.4 milyon ton, değerde % 17,7 artışla 950 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2019 yılının Ocak ayında %172 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde ithalattaki yüksek oranlı artış sebebi ile %138 seviyesine geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2020 yılı Ocak ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %2,1 artışla 154 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Çin, Ocak ayında %7,2 artışla 84 milyon ton çelik üretimi gerçekleştirdi. Diğer önemli çelik üreticilerinden Hindistan %3,2 azalışla 9.3 milyon ton, Japonya ise %1,3 artışla 8.2 milyon ton ham çelik üretti. Geçtiğimiz yılın son aylarından itibaren üretimini en fazla arttıran ülkeler arasında bulunan İran, Ocak ayında %47 oranında artışla 2.9 milyon ton ham çelik üretti.

2019 yılında, en büyük 10 çelik üreticisi arasında 8. sırada yer alan Türkiye, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %17,3 oranında artışla 3 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Türkiye bu sonuç ile, en büyük ilk 30 çelik üreticisi ülke arasında, İran’dan sonra üretimi en fazla artan ülke oldu ve Aralık ayında olduğu gibi Ocak ayında da Almanya’yı geride bırakarak 7. sırada yer aldı.

DEĞERLENDİRME

Çelik üretimimiz, 2019 yılının Nisan ayında gerçekleşen %2,6 oranındaki artıştan bu yana, ilk defa %17,3 oranında artış gösterdi. Söz konusu gelişme olumlu karşılanmakla birlikte, 2019 yılının Ocak ayında çelik üretiminin %19,4 oranında düşmüş olması sebebiyle, bu artışın önemli ölçüde baz etkisinden kaynaklandığı değerlendirilmekte ve üretimin, 2018 yılı Ocak ayındaki 3.2 milyon tonun da altında gerçekleştiği dikkat çekmektedir.

Yılın son aylarında çelik tüketimindeki hızlı artışın, yurtiçi tedarik ile değil, ithalat yoluyla karşılanması eğiliminin, Ocak ayında da devam ettiği gözlenmekte ve Aralık ayında %100,6 oranında artmış bulunan ithalatın, Ocak ayında %48,6 oranında artış göstermesi, ciddi rahatsızlığa yol açmaktadır. Öte yandan, dünya ham çelik üretimi Ocak ayında %2,1 artışla 154 milyon ton olur iken, dünyanın en büyük ham çelik üreticisi konumunda bulunan Çin, beklentilerin aksine koronavirüs salgınından olumsuz etkilenmeyerek çelik üretimini %7,2 arttırmıştır. Büyük çelik üreticisi ülkeler üretim kayıpları yaşarken, İran’ın üretimini %47 oranında artırarak 8. sıraya yükselmesi, önümüzdeki dönem için İran’ın önemli bir tehdit oluşturacağının göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

(TÇÜD)

İNANÇ GROUP OLARAK,

  • Türkiye’nin Tüm gümrüklerinde ithalat ve ihracat gümrük müşavirlik hizmeti verilmektedir
  • Kara, Hava ve Deniz acenteliğimizle nakliye işlemlerinize talibiz,
  • Sigorta acenteliğimiz sayesinde tüm sigorta işlemleriniz yapılabilmektedir,
  • Dahilde işleme ve Yatırım Teşvik Danışmanlık hizmeti verilir.

2019 yılı Çelik Değerlendirmesi

ÇELİK ÜRETİMİ

Türk çelik sektörü, 2018 yılındaki %0,6 üretim düşüşünün ardından, 2019 yılını da, yurtiçi tüketimdeki keskin düşüşten ve uluslararası piyasadaki korumacılık önlemlerinin olumsuz etkilerinden kaynaklı olarak, %9,6 oranında düşüşle 33,7 milyon ton ham çelik üreterek kapattı.

ÇELİK TÜKETİMİ

2018 yılının ikinci yarısında başlayan ve son çeyrekte daha da derinleşen yurtiçi tüketimdeki gerileme 2019 yılında da devam etti. Ancak, yılın ikinci yarısından itibaren alınan tedbirler sayesinde, yurtiçi tüketimdeki düşüş eğilimi durdu.

Tüketimde son çeyrekte gözlenen %33,4 oranındaki artış ile Kasım ayındaki %41 ve Aralık ayındaki %67 oranındaki artışa rağmen, ithalattaki yüksek oranlı artış yurtiçi üretime yansıtılamadı.

Yılın tamamında, nihai mamul tüketimi %15,4 oranında azalarak 30.7 milyon tondan 26 milyon tona geriledi.

DIŞ TİCARET

İhracat

2018 yılının ikinci yarısında, dünya çapında  yaşanan korumacı politikaların dünya çelik piyasasında yarattığı baskı ve Ülkemizde çelik tüketiminin yüksek oranda gerilemesi nedeniyle, Türk çelik üreticileri, ihracata yönelmek mecburiyetinde kaldı. 2019 yılının ilk yarısında ihracatımız hem miktar hem de değer yönünden artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında ise gerilemeye başladı ve 2019 yılında ihracat miktar yönünden 22 milyon ton ile 2018 yılı seviyesini korudu. Değer yönünden ise %8,8 oranında gerileme ile 16.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İthalat

Yurtiçi tüketimdeki olağanüstü düşüş sebebiyle, yılın ilk yarısında gerileyen ithalat,  yurtiçi tüketimdeki artış ve küresel çaptaki korumacı önlemlerin hız kanaması sebebiyle, yılın ikinci yarısından itibaren artmaya başladı. Özellikle son çeyrekte bu artış hız kazandı.

Aralık ayında, çelik ürünleri ithalatında gerçekleşen %100,6 ve yassı ürünlerdeki %114 oranındaki artış, Türk çelik sektörünün etkili bir şekilde korunmasına olan ihtiyacı açık bir şekilde ortaya koydu.

2019 yılının tamamında ise çelik ürünleri ithalatı miktar yönünden %12,5 azalışla 12.7 milyon ton, değer yönünden %19,4 azalışla 10.3 milyar dolar oldu.

Dış Ticaret Dengesi

2019 yılında, ithalattaki düşüş %20 civarında iken, ihracatın %8,8 oranında azalması, çelik ürünleri dış ticaret dengesine olumlu etki yaptı. Buna göre, 2018 yılında %138 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yıl %156 seviyesine yükseldi.

Ancak, Kasım ve Aralık aylarında ithalatın hızla artması sebebiyle bu oran sırasıyla, %138 ve %126 seviyesine geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, 2019 yılı dünya ham çelik üretimi, %3,4 artışla, 1.9 milyar ton seviyesine yükseldi.

Çin, 2019 yılında %8,3 oranında artışla tek başına, dünya ham çelik üretiminin %53’üne tekabül eden 996 milyon ton çelik üretimi gerçekleştirdi. Diğer önemli çelik üreticilerinden Hindistan %1,8 artışla 111 milyon ton, Japonya ise %4,8 azalışla 99 milyon ton ham çelik üretti. Geçtiğimiz yılın son aylarından itibaren üretimini en fazla arttıran ülkeler arasında bulunan İran, yılın tamamında %30 oranında artışla 32 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirerek 10. sırada yer aldı.

En büyük 10 çelik üreticisi arasında 8. sırada yer alan Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2019 yılında iç talepte görülen daralma ve koruma tedbirlerinin küresel çapta yarattığı olumsuzluklar sebebiyle, 2018 yılındaki 37.3 milyon tona kıyasla %9,6 oranında azalışla 33.7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Yakın takipçimiz Brezilya’nın üretimi ise %9 gerileyerek 32.2 milyon ton oldu.

DEĞERLENDİRME

2019 yılının ilk yarısında %40’lara yaklaşan çelik tüketimindeki gerileme, alınan ekonomik istikrar tedbirleri sayesinde,  olumlu yönde gelişmeye başladı. Yıl sonu itibariyle çelik tüketimindeki gerileme %15,4 seviyesinde kaldı. Ancak, özellikle yılın son aylarında tüketimdeki hızlı artışın yurtiçi tedarik ile değil de, ithalat yoluyla karşılanması, yurtiçi üretimdeki gerilemenin devam etmesine ve çelik üretiminin yılı %9,6 gerileme ile kapatmasına sebep oldu.

2019 yılının Aralık ayında, çelik ürünleri ithalatındaki artış %101, yassı ürün ithalatındaki artış %114 seviyesine ulaştı. Son aylarda ithalatta gözlenen olağanüstü artışlara rağmen, bazı çelik tüketicisi sektörlerin, ithalat artışlarını mazur göstermek amacı ile, yurtiçi çelik üretiminin yetersiz, fiyatlarının yüksek olduğu yönündeki, gerçekle bağdaşmayan açıklamaları rahatsızlığa yol açtı.

2020 yılında, 18 milyon ton civarındaki atıl kapasiteye rağmen, yüksek miktardaki ithalatın devam etmesi halinde, ihracatın ithalatı karşılama oranının negatif seviyeye düşmesinden ve bu durumun Türkiye’nin dış ticaret dengesini olumsuz yönde etkilemesinden endişe ediyoruz. Dış ticaretteki olumsuz gidişatın engellenebilmesi için, acilen Türkiye’ye koruma tedbiri uygulayan ülkelere karşı tedbir alınmasına ve Dâhilde İşleme Rejimi Mevzuatının gözden geçirilmesine ve Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalanırken kapsamlı etki değerlendirmesi yapılmasına ihtiyaç duyuyoruz

(TÇÜD)

 

İnanç group olarak,

  • Türkiye’nin tüm bölgelerinde ithalat, ihracat gümrük müşavirliği hizmeti verilmektedir,
  • Uluslararası Kara, Hava ve Deniz kargo taşımacılığımız vardır, Biz den de bir fiyat alın,
  • Sigorta acentalığımız ile kargolarınız  sigortalanır,
  • Dahilde işleme ve yatırım teşvik danışmanlığı hizmeti verilir.

ABD İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli “inşaat demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı uygulanan telafi edici vergi önlemine yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasına yönelik olarak

ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) ve Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından yayımlanan açılış bildirimlerinde iletilen sorulara Hükümet olarak cevapların iletildiği, sektör tarafından herhangi bir yanıtın Kurumlara iletilmemesi sebebiyle “hızlandırılmış” bir soruşturma yürütülmesi kararı verildiği belirtilmiştir. (Hızlandırılmış soruşturma kapsamında söz konusu Kurumlar soruşturmaya ilişkin kararlarını “mevcut en iyi bilgilere” dayanarak almaktadır.)

Yazıda devamla, ITA tarafından söz konusu soruşturmalara ilişkin nihai kararın açıklandığı, telafi edici vergi önleminin kaldırılması halinde telafi edilebilir sübvansiyonların devam/tekrar edeceğine karar verildiği; zararın devam edip etmeyeceğinin belirlenmesine yönelik olarak tam gözden geçirme yürütülmesine ilişkin ITC kararının 28 Ocak 2020 tarihinde ABD Resmi Gazetesinde yayımlandığı, söz konusu kararda tam gözden geçirmeye ilişkin tarihlerin bilahare açıklanacağı iletilmiştir.

İnanç Group olarak,

-Türkiye’nin Tüm bölgelerinde ithalat – ihracat – Transit gümrük müşavirlik hizmeti verilmektedir,

-Hava, Deniz Kargo taşımacılığı yapılmaktadır,

-Sigorta acenteliğimiz ile ürünleriniz için kendinizi daha güvende hissedeceksiniz,

-Dahilde İşleme ve Yatırım Teşvik Danışmanlık hizmeti verilir.

Malezya Ülkemize karşı Anti-Damping Soruşturması Nihai Kararı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yayinladigi yazıda, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Singapur ve ülkemiz menşeli “İnşaat Demiri” (7214.10, 7214.20, 7214.30, 7214.99, 7228.10, 7228.20, 7228.30, 7228.40, 7228.50, 7228.60 ve 7228.80 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı

26 Nisan 2019 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturmasının nihai kararına ilişkin bildirimin 23 Ocak 2020 tarihinde Bakanlığa iletilmiş olduğu, anılan nihai kararda ülkemiz firmaları için 22 Ocak 2020 tarihinden 21 Ocak 2025 tarihine kadar yürürlükte kalmak üzere % 3,62 ila % 20,09 oranlarında nihai anti-damping önleminin tatbik edilmesine hükmedildiği iletilmiştir.

İnanç Group olarak,

-Türkiye’nin Tüm bölgelerinde ithalat – ihracat – Transit gümrük müşavirlik hizmeti verilmektedir,

-Hava, Deniz Kargo taşımacılığı yapılmaktadır,

-Sigorta acenteliğimiz ile ürünleriniz için kendinizi daha güvende hissedeceksiniz,

-Dahilde İşleme ve Yatırım Teşvik Danışmanlık hizmeti verilir.